Organisatie gegevens

Statutaire naam:

DePartij, gevestigd te Nunspeet

RSIN/ANBI nr. : 8579.56.024
KvK-nummer    : 69647585


Correspondentieadres:

DePartij, p/a Molenweg 27, 8071TH  Nunspeet
Email: info@departij.org


Bestuurders en functies:

J.H. Nijhuis-Pollack (Bestuursvoorzitter)
F.W. Tijhof (Penningmeester)
Mw. M Talsma-Hagen (Secretaris)


Bankrelatie

ABN Amro – IBAN: NL71ABNA0249804158 t.n.v. DePartij, Nunspeet


Beleidsplan DePartij

Het beleid van DePartij  is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling te weten:  Het vertalen van de wensen van de inwoners van de gemeente Nunspeet naar politieke agendapunten en realisatieplannen.

Onze doelstelling bereiken wij door:

 • Het bedrijven van lokale politiek in de gemeente Nunspeet.
 • Het werven van leden en sponsoren die onze missie en visie ondersteunen.
 • Het realiseren van ons programma gesteund door onze visie en de wensen van onze leden en sponsoren.

Onze sponsor- en lidmaatschapsgelden besteden wij als volgt:

 • Promotie van onze visie.
 • Drukwerk dat onze visie onderstreept.
 • Bijeenkomsten georganiseerd voor leden, sponsoren en overige belangstellenden uit de gemeente.
 • Jaarlijks vindt verantwoording van de inkomsten versus de uitgaven plaats tijdens de algemene ledenvergadering middels een financieel jaarverslag en de mondelinge toelichting hierop.Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

DePartij is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk.

 • Onkostenvergoedingen voor privé voorgeschoten en door het bestuur vooraf goedgekeurde doelen worden middels declaratie vergoed.
 • Onkosten gemaakt door bestuursleden en of leden die in opdracht van het bestuur handelen ten dienste van de doelstellingen van departij zijn worden worden na goedkeuring vooraf vergoed.
 • Overige vergoedingen staan expliciet in het huishoudelijk reglement vermeld.
 • De bestuursleden krijgen vanuit de partij geen vergoeding voor de geïnvesteerde tijd en of andere activiteiten.

Financieel beheer en administratie

De administratie en het financieel beheer wordt door de penningmeester uitgevoerd die daartoe maandelijks de overige bestuurders hierover informeert. Alle transacties en financiële handelingen worden door minimaal twee bestuursleden geaccordeerd volgens een scheiding van verantwoordelijkheden die het banksysteem dicteert.


DePartij begroting 2018.

U kunt onze begroting downloaden. Wij vragen u om uw gegevens in te voeren. Als u daarna op “Aanvragen” klikt wordt er een link getoond waarmee u naar de downloadpagina gebracht wordt om het document veilig te downloaden.


De statuten van DePartij

U kunt onze statuten downloaden. Wij vragen u om uw gegevens in te vullen. Als u daarna op “Aanvragen” klikt wordt er een link getoond waarmee u naar de downloadpagina gebracht wordt om het document veilig te downloaden.


Het huishoudelijk reglement

U kunt ons huishoudelijk reglement downloaden. Wij vragen u om uw gegevens in te vullen. Als u daarna op “Aanvragen” klikt wordt er een link getoond waarmee u naar de downloadpagina gebracht wordt om het document veilig te downloaden.